Co je pravý půst ?

Jaký půst se líbí Bohu?

Vypadat zkroušeně, zničeně a sklánět se k zemi jako rákos?

Ježíš řekl, že postit se je dobré, ale neměli by to na nás lidé vidět. Měli bychom mít radostnou tvář a ne naříkat, že máme hlad, protože jsme si odepřeli na pár dní nějaké jídlo.

V Izaiášovi 58 kapitole se praví: "Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty kdo jsou bez přístřeší?"

A od 8 verše: "Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve:"Tu jsem!" Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem. Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí."

Zaujalo mě ty 4 body, které Bůh zmiňuje, když říká, jaký půst se Mu líbí.

ROZEVŘÍT OKOVY SVÉVOLE - svévolně jednám, když neposlouchám Boha. Jak mohu rozevřít okovy svévole ? Poprosit upřímně (s pokorou) Ježíše, že na to nestačím, že toužím umřít starému, hříšnému, svévolnému "Já" a že chci konat Boží vůli. Věřím, že z Boží milosti se tyto okovy svévole mohou rozevřít, a já jsem tak svobodná v Kristu a už neotročím hříchu. Jsem svobodná žít život, který pro mě Bůh připravil.

ROZVÁZAT JHA - věřím, že dalším logickým krokem, je osvobození od všeho, co nás pronásleduje z minulosti (často z dětství). Vždyť Bůh nechce, abysme měli deprese, pocit méněcennosti. Na to nás příliš miluje. Má pro nás úžasné plány a těší se, až ty plány začneme naplňovat.

DÁT UJAŘMENÝM VOLNOST - kdo je osvobozen od hříchu, naplněn Duchem svatým, prožívá život v plnosti, tak jak to zaslíbil Ježíš Kristus. A je také plný radosti a lásky. Chce tuto lásku dávat dál a pomáhat všem kolem sebe, aby poznali zázrak věčného života. Touží říkat lidem o Ježíši a o tom, co pro nás lidi udělal.

KAŽDÉ JHO ROZBÍT - kráčet v Boží moci, být sám uzdraven, to znamená, že chcete uzdravovat druhé a také to dokážete! resp. Bůh to dokáže skrze vás...

A opět je tam to připomenutí, že máme pomáhat lidem v nouzi. Že máme být milosrdni, nezavírat oči před utrpením druhých. Máme být aktivní. Potom budeme lidem okolo světlem a s Bohem povedeme intenzivní dialog.

I kdyby kolem nás nic nefungovalo, my víme, že stačí být stále u zdroje (živého Boha) a budeme jak zahrada zavlažovaná. Bůh nás nenechá bez pomoci, bez prostředků. Naplní nás pokojem a klidem, když na Něj spoléháme.